Y�r�mek
Belgesel


Post-prod�ksiyon A�amas�nda


Y�netmen: Deniz �engen�

Yap�mc�: Melek Ulagay Taylan

Y�r�mek, �zerinden ge�ilen topra��n hikayelerini ad�m ad�m ayr�nt�s�yla tan�ma imkan� sa�layan bir eylemdir. Bu ad�ml�k ayr�nt�lar�n hikayele�mesi, onlar� dinleyen, ya�ayan, tan�k olan y�r�yenin oradan ge�mesiyle ba�lar. Y�r�mek Belgeseli, Halil Savda'n�n 30 y�ld�r s�ren sava�a ve hakim k�l�nan sava� diline kar�� 1 Eyl�l 2012�de Roboski'den ba�latt��� ve 20 Ekim'de Ankara'da sonland�r�lan, yol boyunca 500'den fazla ki�inin birfiil destekledi�i ve kat�ld��� 1500 kilometrelik y�r�y���n belgeselidir. Filmin �ekilme amac� �lke tarihinde ender g�r�len eylemlerden birine tan�kl�k etmenin yan�nda, y�r�y����lerle kar��la�an farkl� co�rafyalardaki farkl� kesimden insanlar�n bar�� taleplerine s�zc�l�k edebilmektir. Bar�� talebinin anlat�ld��� film, ayn� zamanda yolda olma halinin, ya�an�lan komik maceralar�n, an�lar�n, arkada�l�klar�n anlat�ld��� bir yol filmidir.
 
Ret Film � 2013. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim